Chọn bài kiểm tra môn ToánChọn tất cả
 Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
Bài 4: Số gần đúng và sai số
 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Bài 1: Đại cương về hàm số
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Bài 3: Hàm số bậc hai
 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Bài 3: Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn
 Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình
Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
Bài 2: Đại cương về bất phương trình
Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương tình bậc nhất hai ẩn
Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai
Bài 7: Bất phương trình bậc hai
Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
 Chương 5: Thống kê
Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu
Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu
Bài 3: Các đặc trưng của mẫu số liệu
 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài 1: Góc và cung lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của góc(cung) lượng giác
Bài 3: Giá trị lượng giác của các góc(cung) có liên quan đặc biệt
Bài 4: Một số công thức lượng giác
 Chương 7: Vectơ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng của hai vectơ
Bài 3: Hiệu của hai vectơ
Bài 4: Tích của một vectơ với một số
Bài 5: Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
 Chương 8: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0 đến 180)
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Hệ thức lượng trong tam giác
 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng
Bài 2: Phương trình tham số của đường thẳng
Bài 3: Khoảng cách và góc
Bài 4: Đường tròn
Bài 5: Đường elip
Bài 6: Đường hypebol
Bài 7: Đường parabol
Bài 8: Ba đường cônic
Chọn tất cả
 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Bài 1: Các hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản
 Chương 2: Tổ hợp và xác suất
Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản
Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
Bài 3: Nhị thức Niu- tơn
Bài 4: Biến cố và xác suất của biến cố
Bài 5: Các quy tắc tính xác suất
Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc
 Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2: Dãy số
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân
 Chương 4: Giới hạn
Bài 1: Dãy số có giới hạn 0
Bài 2: Dãy số có giới hạn hữu hạn
Bài 3: Dãy số có giới hạn vô cực
Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số
Bài 5: Giới hạn một bên
Bài 6: Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
Bài 7: Các dạng vô định
Bài 8: Hàm số liên tục
 Chương 5: Đạo hàm
Bài 1: Khái niệm đạo hàm
Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm các hàm số lượng giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp cao
 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Bài 1: Mở đầu về phép biến hình
Bài 2: Phép tịnh tiến và phép dời hình
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm
Bài 5: Hai hình bằng nhau
Bài 6: Phép vị tự
Bài 7: Phép đồng dạng
 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng song song
Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Bài 5: Phép chiếu song song
 Chương 8: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.
Bài 1: Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5: Khoảng cách
Chọn tất cả
 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị
 Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Số e và lôgarit tự nhiên
Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 6: Hàm số lũy thừa
Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit
Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit
Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit
 Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Bài 3: Tích phân
Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân
Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
Bài 6: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
 Chương 4: Số phức
Bài 1: Số phức
Bài 2: Căn bạc hai của số phức và phương trình bậc hai
Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
 Chương 5: Khối đa diện và thể tích của chúng
Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
Bài 3: Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Khối đa diện đều.
Bài 4: Thể tích của khối đa diện.
 Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
Bài 1: Mặt cầu, khối cầu
Bài 2: Khái niệm về khối tròn xoay
Bài 3: Mặt trụ, hình trụ và khối trụ
Bài 4: Mặt nón, hình nón và khối nón
 Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Chú ý: Bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy nháp, tài liệu cần thiết để bài làm có hiệu quả cao.