Các bài kiểm tra của tôi

Ngày làm bài Môn Thời gian giới hạn Thời gian làm bài Điểm
T6 12-01-18 Toán 5 phút 2:46 4
T2 09-01-18 Sinh học 30 phút 6:0 3
CN 07-01-18 Hóa học 10 phút 10:0 1
T4 03-01-18 Toán 30 phút 10:19 3.7
T2 02-01-18 Hóa học 60 phút 13:5 2.7
T2 02-01-18 Sinh học 60 phút 61:14 7.2
T2 02-01-18 Sinh học 15 phút 5:11 7.3
CN 31-12-17 Sinh học 15 phút 5:57 8
T6 29-12-17 Toán 10 phút 10:0 1
T6 29-12-17 Toán 5 phút 0:8 2