Các bài kiểm tra của tôi

Ngày làm bài Môn Thời gian giới hạn Thời gian làm bài Điểm
CN 10-12-17 Sinh học 60 phút 34:17 5.8
T6 08-12-17 Toán 5 phút 0:32 0
T5 07-12-17 Sinh học 15 phút 3:23 8.7
CN 26-11-17 Sinh học 60 phút 1:14 2.7
CN 26-11-17 Sinh học 30 phút 8:40 5
T5 23-11-17 Sinh học 15 phút 6:9 4.7
CN 19-11-17 Toán 30 phút 29:35 7
T2 14-11-17 Hóa học 30 phút 4:42 1
T2 07-11-17 Sinh học 5 phút 1:34 6
T2 07-11-17 Sinh học 5 phút 1:34 6