Các bài kiểm tra của tôi

Ngày làm bài Môn Thời gian giới hạn Thời gian làm bài Điểm
T4 23-05-18 Sinh học 5 phút 0:30 6
T2 23-04-18 Sinh học 30 phút 5:31 6.3
T6 13-04-18 Hóa học 60 phút 1:13 0
T4 11-04-18 Hóa học 15 phút 11:10 6
T5 05-04-18 Sinh học 15 phút 1:26 2
T5 05-04-18 Sinh học 30 phút 7:25 4.3
T4 04-04-18 Sinh học 60 phút 15:22 6.7
T4 04-04-18 Sinh học 15 phút 3:50 2
T2 03-04-18 Sinh học 15 phút 6:50 3.3
T2 03-04-18 Sinh học 15 phút 6:7 6.7