Các bài kiểm tra của tôi

Ngày làm bài Môn Thời gian giới hạn Thời gian làm bài Điểm
CN 04-03-18 Vật Lý 60 phút 41:52 5.8
CN 18-02-18 Toán 60 phút 28:37 2
T7 27-01-18 Sinh học 60 phút 12:12 7
T6 26-01-18 Sinh học 60 phút 23:5 4.5
T6 26-01-18 Sinh học 30 phút 11:17 5.7
T6 26-01-18 Sinh học 30 phút 3:44 9.7
T5 25-01-18 Sinh học 30 phút 3:12 9.3
T5 25-01-18 Sinh học 30 phút 16:22 5
T2 23-01-18 Toán 60 phút 59:12 5
T2 22-01-18 Toán 60 phút 8:27 1.5