Kiểm tra: Toán

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Tính đạo hàm của hàm số sau:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 2:
  Cho hàm số f(x) = xsinx. Gọi K = f(x) + f"(x). Biểu thức rút gọn của K là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Hàm số có đạo hàm cấp hai là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Cho hàm số . Phương trình f'(x) = f"(x) có nghiệm là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Tính đạo hàm cấp hai của hàm số ta được
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: