Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Vi rút là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Tảo là đại diện thuộc loại tế bào nhân thực. Chỉ có vi khuẩn là đại diện thuộc loại tế bào nhân sơ.
 • Câu 2:
  Đặc điểm cấu tạo của Ribôxôm: I/ Có kích thước nhỏ và không có màng bao bọc. II/ Được cấu tạo từ 2 loại chất hữu cơ là prôtêin và ARN ribôxôm. III/ Phân bố ở lưới nội chất hạt, mặt ngoài màng nhân, trong một số bào quan. IV/ Là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia.
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ribôxôm là bào quan có kích thước nhỏ, không có màng bao bọc, gồm hạt lớn và hạt nhỏ, thành phần gồm 1 số loại rARN và prôtêin. Trong tế bào, ribôxôm phân bố ở lưới nội chất hạt, mặt ngoài màng nhân, trong một số bào quan. Các đặc điểm I, II và III là của ribôxôm, đặc điểm IV là của bộ máy Gôngi. Đáp án đúng là I, II và III.
 • Câu 3:
  Môi trường ưu trương là môi trường có
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Đặc điểm không đúng khi nói về sự vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Các điều kiện để có thể xảy ra vận chuyển thụ động là: I. Phải có ATP II. Kích thước của chất được vận chuyển nhỏ hơn đường kính lỗ màng III. Phải có sự chênh lệch nồng độ IV. Có prôtêin vận chuyển đặc hiệu V. Có thể vận chuyển qua kênh prôtêin đặc hiệu
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: