Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không vì:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Theo mẫu hình sự sống trên Trái Đất thì nước giữ vai trò quan trọng đối với các cơ thể sống, nó là thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào, là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào, không có nước sẽ không có sự sống. Vì thế khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết phải tìm xem ở đó có nước hay không.
 • Câu 2:
  Vai trò của nước đối với tế bào: 1. Là dung môi phổ biến nhất. 2. Là môi trường khuếch tán và môi trường phản ứng chủ yếu của các thành phần hóa học trong tế bào. 3. Có tính phân cực dẫn nhiệt. 4. Là nguyên liệu cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào. 5. Điều hòa thân nhiệt, bảo vệ cấu trúc tế bào.
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính lí hóa của nước?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Tìm các từ thích hợp điền vào chỗ trống: a. Hầu hết các tính chất khác thường của H 2 O được gây ra bởi (...1...) của những phân tử của nó. b. Nước là dung môi tuyệt vời cho các chất điện li. Chất điện li là những chất khi tan vào (...2...) tạo thành (...3...) dẫn điện được do chúng phân li thành các (...4...).
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: