Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Yếu tố vật lí ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật không bao gồm
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Chất dinh dưỡng không phải là một yếu tố vật lý; ánh sáng, độ pH và độ ẩm là những yếu tố vật lí ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật.
 • Câu 2:
  Một chủng tụ cầu vàng được cấy trên 3 loại môi trường sau: Môi trường 1: nước, muối khoáng và nước thịt. Môi trường 2: nước, muối khoáng glucôzơ và vitamin B 1 .
  Môi trường 3: nước, muối khoáng glucôzơ. Sau khi nuôi ở tủ ấm 37 0 C một thời gian, môi trường 1 và môi trường 2 trở nên đục trong khi môi trường 3 vẫn trong suốt. Glucôzơ, vitamin B 1 và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Glucôzơ là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng đối với vi khuẩn, vitamin B 1 hoạt hóa các enzim, nước thịt là nguồn cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.
 • Câu 3:
  Nấm sợi có thể sinh sản bằng các loại bào tử hữu tính nào?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Vi khuẩn lactic Lactobacillus arabinosus và vi khuẩn đường ruột Enterococcus faecalis đều cần axit folic và phenylalanin. Tuy nhiên vi khuẩn lactic nguyên dưỡng folic, khuyết dưỡng phenylalanin còn vi khuẩn đường ruột khuyết dưỡng folic, nguyên dưỡng phenylalanin. Nuôi cấy cả hai vi khuẩn trên trong cùng một môi trường thì
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: