Kiểm tra: Hóa học

Thời gian: 30 phút (30 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Một cation kim loại M có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là: 2s 2 2p 6 . Vậy, cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không thể là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  3s 2 3p 3 không phù hợp với M vì nếu M có cấu hình trên thì không có xu hướng mất electron để tạo cấu hình 2s 2 2p 6 mà có xu hướng nhận 3 electron để được cấu hình 3s 2 3p 6
 • Câu 2:
  So sánh khả năng dẫn điện của bạc và natri. Chọn kết luận và lời giải thích đúng.
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Na có mạng tinh thể lập phương tâm khối, Ag có mạng tinh thể lập phương tâm diện nên mật độ e tự do trong tinh thể Ag lớn hơn trong tinh thể Na do đó Ag dẫn điện tốt hơn Na
 • Câu 3:
  Có các kim loại Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỷ khối của chúng tăng dần theo thứ tự
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Những kim loại khác nhau có tỉ khối khác nhau rõ rệt. Kim loại có tỉ khối nhỏ nhất là Li, lớn nhất là Os. Người ta quy ước những kim loại có tỉ khối nhỏ hơn 5 là nhẹ, bao gồm Na, K, Mg, Al. Các kim loại nặng có tỉ khối lớn hơn 5 bao gồm Fe, Zn, Cu, Ag, Au...
 • Câu 4:
  Hiện tượng kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn nhiều so với hợp kim của nó có thể được giải thích bằng nguyên nhân nào sau đây? Liên kết trong hợp kim là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Hợp kim ngoài liên kết kim loại giữa các nguyên tử cùng loại thì còn có liên kết cộng hóa trị giữa các nguyên tử khác loại.
 • Câu 5:
  So sánh độ dẫn điện của hai dây dẫn bằng đồng tinh khiết, có khối lượng và độ dài bằng nhau. Dây thứ nhất chỉ có một sợi. Dây thứ hai gồm một bó hàng trăm sợi nhỏ. Độ dẫn điện của hai dây dẫn ở cùng một nhiệt độ là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Mật độ e tự do càng lớn, tức là số e tự do càng nhiều thì dây dẫn điện càng tốt. Do đó, bó dây sẽ dẫn điện tốt hơn sợi dây.
 • Câu 6:
  Phát biểu sai về kim loại:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Có một số kim loại lưỡng tính như Al, Zn, Be, Pb. Khẳng định trên sai vì Không có kim loại lưỡng tính mà chỉ hợp chất của chúng có tính lưỡng tính mà thôi
 • Câu 7:
  Những tính chất vật lí nào sau đây của kim loại là quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Tham khảo ứng dụng của kim loại, hợp kim.
 • Câu 8:
  Những nhóm nào dưới đây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  IIIA đến VIIIA Ngoài các nguyên tố kim loại nhóm IIIA có B, nhóm IVA có C, Si là phi kim. Nhóm VA, VIA, VIIA, VIIIA gồm rất nhiều phi kim và ở chu kì lớn còn có kim loại.
 • Câu 9:
  Liên kết kim loại là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và các eleclron tự do .
 • Câu 10:
  Trong những câu sau, câu nào đúng
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  (Phương pháp loại trừ). Tham khảo sách giáo khoa trang 95. Tính dẫn nhiệt, dẫn điện của hợp kim kém hơn các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim cũng thấp hơn của kim loại tạo nên chúng. Hợp kim cứng và giòn hơn các chất trong hỗn hợp ban đầu.
 • Câu 11:
  Dãy các kim loại tác dụng được với CuSO 4 trong dung dịch là
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào dãy điện hóa của kim loại: - Kim loại trước Cu đều đẩy được Cu ra khỏi muối loại phương án có Ag, Hg sau Cu. - Chú ý: tác dụng với CuSO 4 trong dung dịch (tác dụng trực tiếp với muối CuSO 4 ) chứ không phải tác dụng với dung dịch CuSO 4 loại phương án có Na do Na sẽ tác dụng H 2 O khi cho vào dung dịch CuSO 4 .
 • Câu 12:
  Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe 2+ /Fe; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag ; Cu 2+ /Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu ; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag . (Theo dãy điện hóa kim loại)
 • Câu 13:
  Cho hỗn hợp bột gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa CuSO 4 và Ag 2 SO 4 . Phản ứng xong thu được dung dịch A ( màu xanh đã nhạt ) và chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn B chứa
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  - Dựa vào dãy điện hóa của kim loại và điều kiện xảy ra phản ứng oxi hóa khử. - Mg có tính khử lớn hơn Fe nên Mg, Cu 2+ có tính oxi hóa yếu hơn Ag + nên phản ứng đầu tiên xảy ra là: Mg + 2Ag + Mg 2+ + 2Ag Chất rắn phải có Ag và do xanh của dung dịch đã nhạt nên CuSO 4 đã phản ứng tạo ra Cu.
 • Câu 14:
  Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Theo sự biến đổi tính kim loại phi kim trong 1 chu kì, 1 phân nhóm chính. Theo đó K mạnh hơn Ca vì K ở bên trái Ca trong 1 chu kì, Ca mạnh hơn Mg vì Ca ở dưới Mg trong 1 phân nhóm chính, Mg mạnh hơn Al vì Mg ở bên trái Al trong chu kì 3.
 • Câu 15:
  Thứ tự sắp xếp các ion kim loại theo chiều tăng dần tính oxi hóa là
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào dãy điện hóa Tính oxi hóa Ag + > Cu 2+ > Pb 2+ > Fe 2+
 • Câu 16:
  Cho các dung dịch: (a)HCl , (b)KNO 3 , (c) HCl+KNO 3 , (d)Fe 2 (SO 4 ) 3 . Bột Cu bị hoà tan trong các dung dịch
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  (c), (d) Các phương trình: Cu + Fe 2 (SO 4 ) 3 CuSO 4 + 2FeSO 4 3Cu + 8HCl + 2KNO 3 3CuCl 2 +2 HCl + 2NO
 • Câu 17:
  Cho những phản ứng oxi hóa - khử (chưa cân bằng) sau: Hg 2+ + Ag Hg + Ag + Hg 2+ + Cu Hg + Cu 2+
  Hg + Au 3+ Hg 2+ + Au Ag + + Cu Ag + Cu 2+ Hãy chọn đáp án đúng.
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  Thứ tự thế oxi hóa khử chuẩn của các cặp được sắp xếp như sau: E o (Cu 2+ /Cu) < E o (Ag + /Ag) < E o (Hg 2+ /Hg) < E o (Au 3+ /Au).
 • Câu 18:
  Nhúng một lá kẽm trong dung dịch coban (II) clorua, nhận thấy có kim loại coban phủ bên ngoài lá kẽm. Nếu thay lá kẽm bằng lá chì thì không có hiện tượng nào xảy ra. Kết luận nào dưới đây là sai ?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  Kim loại có tính khử mạnh nhất trong 3 kim loại trên là Co. khẳng định trên sai vì Zn có tính khử mạnh hơn Co nên mới có thể đẩy Co ra khỏi muối
 • Câu 19:
  Nhúng một thanh Fe vào dung dịch HCl, nhận thấy thanh Fe sẽ tan nhanh nếu ta nhỏ thêm vào dung dịch một vài giọt
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  Dựa vào sự ăn mòn điện hóa.
 • Câu 20:
  Điều gì xảy ra khi cho kẽm vào dung dịch chứa Mg(NO 3 ) 2 và AgNO 3 ? 1, Zn bị oxi hoá 2, Mg bị khử 3, Ag + bị khử 4, Không có phản ứng xảy ra.
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  Xảy ra (1) và (3) Phương trình phản ứng:
 • Câu 21:
  Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO 4 . Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  Phương trình phản ứng : Zn + CuSO 4 ZnSO 4 + Cu. 1 mol Zn (65 gam) phản ứng tạo thành 1 mol Cu có khối lượng 64 gam thì khối lượng lá kẽm giảm : 65 – 64 = 1g. Số mol CuSO 4 đã phản ứng = 0,1 mol. Vậy lá kẽm nhẹ đi 0,1 gam.
 • Câu 22:
  Nhúng một thanh nhôm nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch CuSO 4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38 gam. Khối lượng đồng thoát ra là
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  PTPƯ: 2Al + 3Cu 2Al + 3Cu. 1 mol nhôm phản ứng tạo ra 1,5 mol đồng thì khối lượng thanh nhôm tăng 64 . 1,5 - 27 = 69 gam Theo bài ra, khối lượng thanh nhôm tăng 1,38 gam nên số mol nhôm đã phản ứng là m Cu(thoát ra) = 1,5.0,02.64 = 1,92 gam.
 • Câu 23:
  Có 4 kim loại: Mg, Al, Fe, Cu. Kim loại nào tác dụng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH mà không tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
  Al tác dụng được với dung dịch NaOH, HCl: 2Al + 2NaOH 2NaAlO 2 + H 2
  2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2
  nhưng bị thụ động trong H 2 SO 4 đặc nguội
 • Câu 24:
  Để bảo vệ nồi hơi (Supde) bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta có thể lót những kim loại nào sau đây vào mặt trong của nồi hơi.
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 25:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Trường hợp nào sau đây là bảo vệ kim loại, chống ăn mòn bằng phương pháp điện hoá?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Tại sao có thể dùng Zn phủ lên Fe để chống gỉ cho Fe? Nguyên nhân nào sau đây là hợp lí?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H 2 SO 4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất mạnh từ sợi dây thép. Thanh kim loại có thể là kim loại nào trong số kim loại sau?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Có một thuỷ thủ làm rơi một đồng 50 xu làm bằng Zn xuống đáy tàu và vô tình quên không nhặt lại đồng xu đó. Hiện tượng gì sẽ xảy ra trong thời gian dài?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Trường hợp nào sau đây là sự ăn mòn điện hóa?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải: