Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Học thuyết tiến hóa hiện đại còn được gọi là thuyết tiến hóa tổng hợp vì:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Học thuyết tiến hóa hiện đại còn được gọi là thuyết tiến hóa tổng hợp vì nó kết hợp thuyết tiến hóa của Đác-uyn với các thành tựu của Cổ sinh học, Di truyền học cũng như các phân môn Sinh học khác.
 • Câu 2:
  Hiện nay, một hướng đúng đắn trong dùng kháng sinh điều trị bệnh nhiễm khuẩn là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Nguyên nhân chính gây hiện tượng đa hình ở quần thể là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Kiểu chọn lọc vận động có đặc tính là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Kết quả tác động trực tiếp của CLTN vào quần thể là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Rừng X có 180 con hươu tần số alen A = 0,8. Quần thể hươu cùng loài ở rừng Y gần đó có tần số alen A = 0,5. Do thiên tai, số hươu ở rừng chạy sang X làm đàn hươu ở X có cả thảy 200 con. Sau hiện tượng này, tần số alen A ở rừng X ước tính là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Sự thay đổi đột ngột tần số alen gây biến động trong cấu trúc di truyền của quần thể được gọi là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Trong quần thể ngẫu phối, loại biến dị thường xuyên xuất hiện là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhất là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Loại biến dị làm nguồn nguyên liệu cơ bản cho tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Tiến hóa bằng đột biến trung tính có ý nghĩa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Nguyên liệu thứ cấp của tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Khi nào có thể nói quần thể đang tiến hóa?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Theo Đacuyn, biến đổi là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Theo Lamac thì động vật có biến dị khi:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: