Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 30 phút (30 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Ở sinh vật nhân sơ, ôperôn là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Trên phân tử ADN của vi khuẩn, các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa được gọi là một opêron.
 • Câu 2:
  Trong nguyên phân, hình thái NST quan sát rõ nhất ở
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Trong nguyên phân, hình thái NST quan sát rõ nhất ở kì giữa vì lúc này NST co xoắn cực đại và có hình dạng đặc trưng.
 • Câu 3:
  Ở ruồi giấm: Gen A - quy định thân xám, a - thân đen; B - cánh dài; b - cánh cụt. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Lai giữa 2 bố mẹ ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài. Cho F 1 giao phối với nhau (biết tần số hoán vị gen là 18%), tỉ lệ kiểu hình ở F 2
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Theo bài ra ta có sơ đồ lai: P: G P : Ab aB F 1 : F 1 x F 1 : G F1 : 41% Ab , 41% aB , 9% AB , 9% ab 50% Ab , 50% aB F 2 : 41% thân xám - cánh cụt, 41% thân đen - cánh dài, 9% thân xám - cánh dài, 9% thân đen - cánh cụt.
 • Câu 4:
  Cơ chế hình thành giới tính ở động vật phân tính là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Cơ chế hình thành giới tính ở động vật phân tính là sự phân li và tổ hợp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh.
 • Câu 5:
  Để phân biệt sự di truyền của một tính trạng nào đó do gen nằm trên NST thường hay trên NST giới tính quy định người ta sử dụng phương pháp
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Để phân biệt sự di truyền của một tính trạng nào đó do gen nằm trên NST thường hay trên NST giới tính quy định người ta sử dụng phương pháp lai thuận nghịch.
 • Câu 6:
  Nếu trong quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen thì cá thể tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Dựa vào Sách thí điểm, Ban KHTN, môn Sinh, lớp 12, phần V, chương 2, bài 14, trang 55.
 • Câu 7:
  Đột biến xôma có đặc điểm là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Khi nói về NST ở người thì câu nào sai?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Thể đa bội lẻ có bộ NST ở tế bào sinh dưỡng là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Sự mềm dẻo kiểu hình biểu hiện ở hiện tượng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Ở ruồi giấm Drosophila menlanogaster, tính trạng do gen ở NST giới tính quy định là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Cặp NST giới tính của cá thể đực là XY và của cá thể cái là XX gặp ở:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Bộ NST của con đực là đơn bội, của con cái là lưỡng bội gặp ở:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Người ta gọi cơ thể có cặp NST giới tính XX là giống đồng giao tử, còn XY là giống dị giao tử. Theo cách nói này, có thể nói nam giới thuộc nhóm.
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Cơ chế tế bào học xác định giới tính ở phần lớn sinh vật giao phối là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Ở cừu: Kiểu gen HH quy định có sừng, hh không sừng,nhưng do hoocmôn sinh dục mà Hh ở cừu đực thì có sừng còn ở cừu cái lại không. Phép lai Hh × Hh cho F11 phân li là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Cây hoa cảm tú cầu thuần chủng mọc ở những nơi khác nhau có thể cho màu hoa khác nhau: đỏ, đỏ nhạt, đỏ tím và tím. Hiện tượng này do:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, riêng chòm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõn màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi truyền đá liên tục vào đó thì lông mọc lại màu đen. Nguyên nhân của hiện tượng này là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở cả F1 và F2 giống nhau ở lai thuận và lai nghịch xảy ra trường hợp:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Điều nào dưới đây sai?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Khi kết quả lai thuận và lai nghịch kháu nhau, mà con lai luôn giống mẹ thì có thể nhận định:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Cây vạn niên thanh thường có lá màu lục rất đều, nhưng đôi khi có lá xanh đốm trắng. Loại lá đốm trắng này là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  ADN ở tế bào chất khác với ADN trong nhân ở điểm:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Vai trò của tế bào chất (TBC) đối với hệ di truyền tế bào là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Coren tiến hành lai thuận và lai nghịch 2 thứ hoa bốn giờ (Mirabills jalapa) được kết quả:
  - Lai thuận: ♀ lá đốm × ♂ lá xanh F1 = 100% lá đốm.
  - Lai nghịch: ♀ lá xanh × ♂ lá đốm F1 = 100% lá xanh.
  Thí nghiệm này rút ra nhận xét:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Màu hoa của đậu thơm Lathyrus odoratus được quy định bởi 2 cặp gen không alen: Kiểu gen A - B - cho màu đỏ, kiểu gen aa - hoặc --bb cho màu trắng. Nếu cơ thể AaBb tự thụ phấn sẽ cho tỷ lệ kiểu hình ngay đời sau là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Alen ở đoạn tương đồng của NST Y có đặc tính:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Di truyền chéo là hiện tượng tính trạng lặn của "ông ngoại" truyền qua "mẹ" và biểu hiện ở "con trai" được gây ra bởi:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Cơ sở vật chất của DTLK với giới tính là do gen quy định tính trạng thường nằm ở:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Khi nói về giới tính thì câu sai là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: