Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Cách nào sau đây không được dùng để đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Để đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào, người ta có thể dùng muối CaCl 2 hoặc dùng xung điện để làm dãn màng sinh chất của tế bào, làm cho phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng đi qua màng.
 • Câu 2:
  Phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần không dùng để trực tiếp:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Ưu thế lai có đặc điểm là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Để tạo ra ưu thế lai người ta thường rất ít dùng phương pháp:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Tạo giống cây mới bằng công nghệ tế bào gồm:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Nếu muốn tạo nhiều cây giống thuần chủng từ giống tốt đã có, người ta thường dùng:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Khi lai tế bào xôma, người ta phải dùng các tế bào trần. Theo bạn, tế bào trần là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Mô sẹo (tập hợp tế bào chưa chuyển hóa) thường được tạo ra bằng phương pháp:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Quy trình tạo cừu Đôli được tóm tắt là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Quy trình kỹ thuật tạo ra tế bào hoặc cá thể có hệ gen bị biến đổi được gọi là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Plasmit dùng trong kỹ thuật chuyển gen thực chất là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Trong công nghệ sản xuất Insulin điều trị bệnh tiểu đường nhờ trực khuẩn E. coli, thì tế bào nhận là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Dùng vectơ là virut khác với dùng plasmit ở điểm chính là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta bắt buộc phải dùng vectơ vì:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Cho lai lợn I ( Việt Nam ) với lợn Bơcsai ( Anh ) được F1 dùng ngay làm thương phẩm là phương pháp lai nào?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: