Kiểm tra: Toán

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Cho hàm số: . (với m là tham số ) Giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  TXĐ: Ta có: Với m = 0=> y' = 1 >0 với mọi x nên hàm số đồng biến trong khoảng Với m ≠ 0 y' > 0 với có nghiệm sao cho: Phương trình trên có hai nghiệm: Vậy: ;
 • Câu 2:
  Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  /img/image_error.gif
 • Câu 3:
  Cho hàm số: Biết rằng hàm số luôn đồng biến khi đó m nhận giá trị là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  TXĐ: R Để hàm số đồng biến thì với mọi x. Ta có: Hàm số đồng biến trên R thì
 • Câu 4:
  Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của chúng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  /img/image_error.gif
 • Câu 5:
  Hàm số đồng biến trên khoảng:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có: ta thấy hàm số luôn đồng biến Hàm số luôn nghịch biến Vậy hàm số đã cho đồng biến khi