Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Mô tả nào dưới đây về trình tự nuclêôtit của 1 đoạn ADN là đúng ?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Trong các trình tự nuclêôtit đã cho chỉ có trình tự 5' A G X T A G 3' 3' T X G A T X 5' đúng vì đảm bảo nguyên tắc bổ sung và chiều của các mạch đơn.
 • Câu 2:
  Những tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của mã di truyền?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Mã di truyền có một số đặc điểm sau: - Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau. - Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ. - Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. - Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.
 • Câu 3:
  Cấu trúc chung của một gen có các vùng nào?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Vùng mã hóa của một gen cấu trúc có vai trò gì?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Người ta chia một gen cấu trúc thành bao nhiêu vùng?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Mã di truyền là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Trong gen cấu trúc, bộ 3 mở đầu nằm ở:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Trong gen cấu trúc, bộ ba mở đầu là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Triplet ( tơripơlit) mở đầu là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Loại axit amin được mã hóa bởi 6 bộ ba khác nhau là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Gen có hai mạch thì mã di truyền ở mạch nào?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Enzim ADN - pôlimeraza di chuyển trên ADN theo chiều.
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Phễu tái bản là gì?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Nguyên tắc bán bảo toàn chi phối tự sao dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Người ta phát hieenh ra khoảng bao nhiêu loại axit amin.
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: