Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Cấu trúc di truyền của một quần thể thực vật tự thụ phấn như sau: 0,5AA : 0,5aa. Giả sử không có đột biến và chọn lọc tự nhiên thì thành phần kiểu gen của quần thể sau 4 thế hệ là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, quần thể vẫn có cấu trúc di truyền 0,5AA : 0,5aa.
 • Câu 2:
  Điều nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của định luật Hacđi - Vanbec?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Định luật Hacđi - Vanbec giải thích tại sao sao trong tự nhiên có những quần được duy trì ổn định qua thời gian. Khi biết được quần thể ở trạng thái cân bằng thì từ tần số các cá thể có kiểu hình lặn, chúng ta có thể tính được tần số của alen lặn, alen trội cũng như tần số của các loại kiểu gen trong quần thể.
 • Câu 3:
  Nhận định nào sau đây không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Để quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền cần phải có một số điều kiện sau: - Quần thể phải có kích thước lớn - Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên - Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên) - Đột biến không xảy ra trong quần thể hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch - Quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không có sự di - nhập gen giữa các quần thể)
 • Câu 4:
  Bản chất của đột biến đảo đoạn là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Đảo đoạn là dạng đột biến làm cho một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST. Do vậy, bản chất của đột biến đảo đoạn là sự sắp xếp lại các gen trên NST.
 • Câu 5:
  Tập hợp cá thể cùng loài, có lịch sử sống chung ở 1 khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định được gọi là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Chọn cách điền câu sau: "Quần thể giao phối là tập hợp cá thể ...(1)... sống cùng khu vực và ....(2)..., có khả năng sinh ra con cháu ....(3)..."
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Tập hợp vi khuẩn lên men lactic trong một vại dưa muối có thể xem là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Cấu trúc di truyền hay vốn gen của 1 quần thể đặc trưng bởi:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Nếu gọi T là số cá thể có kiểu gen AA, gọi D = số cá thể dị hợp Aa, L = số cá thể đồng hợp lặn aa ở 1 quần thể hữu tính, tần số (f) của các alen là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Vốn gen của một quần thể vào thời điểm xác định gồm có chỉ tiêu chính là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Cơ thể dị hợp n cặp gen phân li độc lập (AaBbCc...Nn) sau nhiều thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra số dòng thuần là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen Aa = 0,4, sau 2 thế hệ tự thụ thì tần số kiểu gen Aa là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Một trong những nguyên nhân làm cho mèo nhà hay có dị dạng là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Một quần thể có cả cá thể đực và cái thì không thể là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Cấu trúc di truyền của 1 quần thể tự phối qua các thế hẹ sẽ thay đổi theo xu hướng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: