Kiểm tra: Toán

Thời gian: 30 phút (30 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 2:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 3:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 4:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 5:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 6:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có :
 • Câu 7:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 8:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 9:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 10:
  Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=a0xn+a1xn-1+...+an (a00, n)
  thì F(x)(n+2) bằng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Một nguyên hàm của hàm số f(x)=1-x2+1-x41-x2 là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Xét đẳng thức F'(x)=f(x) x(a, b) (f(x) và F(x) xác định trong khoảng (a, b)). Mệnh đề nào sau đây sai ?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Một nguyên hàm của hàm số f(x)=3x4+2x3-x2+1x2 là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Câu nào sau đây sai ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Không có công thức tổng quát để tính tích các nguyên hàm nên C sai.
 • Câu 15:
  Một nguyên hàm của hàm số f(x)=x2-1x2+cot2x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Bằng cách tính đạo hàm của F(x)=1+cos2x1-cos2x suy ra một nguyên hàm của hàm số f(x)=-2cosxsin3x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Nguyên hàm của f(x)=tan2x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Trong ba hàm số:
  I. f(x)=1-x2+1-x41-x2II. g(x)=e3x+1ex+1III. h(x)=x5+x3+21+x2
  hàm số nào có nguyên hàm là : x44+2arctanx+C ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Hàm số F(x)=14ln4x+C là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Nguyên hàm của y=x41+x2 là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Trong ba hàm số:
  I. f(x)=ex(1-e-x)II. g(x)=ex2+e-xcos2xIII. h(x)=2ax+x
  hàm số nào có nguyên hàm là: 2ex+tanx+c
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Cho hàm số f(x)=sinxcos3x, nguyên hàm của f(x) bằng 0 khi x = 0 là hàm số nào trong các hàm số sau đây ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Nếu F(x)=ax2+bx+ce-x là một nguyên hàm của hàm số f(x)=-2x2+7x-4e-x thì (a, b, c) là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có F'(x)=2ax+be-x-e-x(ax2+bx+c)=-ax2+(2a-b)x+b-ce-x
  Để F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F'(x) = f(x) với mọi x
  -a=-22a-b=7b-c=-4a=2b=-3c=1
  Chọn A
 • Câu 24:
  Cho hàm số f(x) = cos3xcosx, nguyên hàm của f(x) bằng 0 khi x = 0 là hàm số nào trong các hàm số sau ?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có f(x) = cos3xcosx=12cos4x+cos2xF(x)=18sin4x+14sin2x+C
  Vì F(0) = 0 nên C = 0, vậy F(x) = sin4x8+sin2x4
  Chọn A
 • Câu 25:
  F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=sin2x.cos5x.
  Biết F(0) = 0 thì F(x) bằng :
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  sin2x.cos5x=12(sin7x-sin3x) F(x)=-cos7x14+cos3x6+CF(0)=0 0=-114+16+CC=-221F(x)=-cos7x14+cos3x6-221
  Chọn B
 • Câu 26:
  Nguyên hàm của hàm số f(x)=sin3xcos4x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có: f(x)=sin3xcos4x=sin2xsinxcos4x=1-cos2xsinxcos4x
  Vậy f(x)=1-cos2xsinxcos4x=cos4xsinx-cos6xsinx
  F(x)=-15cos5x+17cos7x+C
  Chọn D
 • Câu 27:
  Gọi F(x) là một nguyện hàm của f(x)=sin4x.
  Đẳng thức nào sau đây sai ?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có f(x)=sin4x=sin2x2=1-cos2x22=14+14cos22x-12cos2x
  cos22x=1+cos4x2 nên
  F(x)=38x+132sin4x-14sin2x+C
  Chọn E
 • Câu 28:
  Nếu F(x)=4sinx+4x+5ex+1 là một nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) - f(x) là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  F(x)=4sinx+4x+5ex+1 F'(x)=4cosx+4ex+4x+5ex=4cosx+4x+9ex
  Vậy  F(x)-f(x)==4sinx+4x+5ex+1-4cosx+4x+9ex=4sinx-4cosx-4ex+1=4sinx-cosx-ex+1
  Chọn B
 • Câu 29:
  Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=4cos2x thì f(x) - F(x) là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Nếu f(x)=4cos2x thì F(x)=4tanxf(x)-F(x)=4cos2x-4tanx
  Chọn E
 • Câu 30:
  Cho hàm số f(x)=xex.
  Nếu nguyên hàm của f(x) là F(x)=ax+bex thì hiệu a - 2b bằng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  F(x)=ax+bexF'(x)=exax+a+b. Để F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F'(x) = f(x)
  a=1a+b=0a=1 và b=-1
  Vậy a - 2b = 3
  Chọn C