Kiểm tra: Hóa học

Thời gian: 10 phút (10 câu hỏi)


 • Câu 1:

  Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một monoxicloankan. Tỉ khối của A đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 g A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được 35,46 g kết tủa. Công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A là

  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:

  Gọi công thức phân tử trung bình của hỗn hợp A là C x H y

  M A =25,8*2=51,6

  n A =2,58/51,6=0,05 mol

  nCO 2 =nBaCO 3 =0,18 mol

  2C x H y + (4x+y)/2O 2 2xCO 2 + yH 2 O

  nCO 2 =0,05x=0,18 x=3,6 y=51,6-3,6*12=8,4

  Gọi công thức phân tử của 2 Hidrocacbon là C n H 2n+2 và C m H 2m (do là monoxicloankan nên chỉ có một vòng) với số mol tương ứng là a và b

  Ta có:

  an + bm=3,6*0,05=0,18 (1)

  a(2n+2)+b2m=0,42 (2)

  a+b=0,05

  giải hệ ta được a=0,03; b=0,02

  thay vào ta có 0,03n+0,02m=0,18 3n+2m=18

  n=4, m=3

  vậy ankan là C 4 H 10 , monoxicloankan là C 3 H 6

 • Câu 2:
  Xicloankan là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:

  Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng

  Công thức là C n H 2n chỉ đúng với monoxicloankan còn các polycicloankan khác thì không

 • Câu 3:
  Trong các tên gọi xicloparafin tên gọi nào là sai?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:

  Xicloankan có một vòng còn gọi là monoxicloankan hay xiclan

  Xiclopropan là Hidrocacbon no mạch vòng

 • Câu 4:
  Xicloankan có phản ứng cộng mở vòng trong số các chất sau là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:

  Chỉ có xiclopropan và xiclobutan là có phản ứng cộng mở vòng

 • Câu 5:
  Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai ankan. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,28 lít không khí (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 lấy dư thu được 36,00 g chất kết tủa. Biết rằng hai ankan cách nhau 2 nguyên tử C, xác định công thức phân tử của 2 ankan đó:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:

  Gọi công thức phân tử 2 ankan là: C n H 2n+2 và C n+2 H 2(n+2)+2 Với số mol lần lượt là x, y mol

  C n H 2n+2 + (3n+1)/2O 2 nCO 2 + (n+1)H 2 O

  C n+1 H 2n+4 (3n+4)/2O 2 (n+1)CO 2 + (n+2)H 2 O

  n O 2 = 63,28/(22,4*5)=0,565 mol=(3n+2)x/2+ (3n+5)y/2 (3n+1)x + (3n+4)y=1,13 3(nx + ny) + x+4y=1,13 (1)

  n C =nCO 2 =nCaCO 3 =36/100=0,36 mol =nx + (n+1)y nx +ny +y=0,36 (2)

  Lấy (1)-3(2) ta được:

  x+y=0,05

  (2) trở thành 0,05n+y=0,36

  vì 0,05>y>0 nên 7,2>n>6,2

  n nguyên dương nên n=7

  Vậy công thức phân tử của 2 ankan là: C 7 H 16 và C 9 H 20

 • Câu 6:
  Trong các phản ứng sau, phản ứng không tạo ra khí metan là phản ứng:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon no có công thức phân tử là C 6 H 12 ?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Hai xicloankan M và N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. Khi monoclo hóa (có chiếu sáng) thì N cho 4 hợp chất, M chỉ cho 1 hợp chất duy nhất. Tên của M và N lần lượt là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lít (đktc) của xicloankan X thu được 1,760 g khí CO 2 . Biết X làm mất màu dung dịch brom. X là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Hiđrocacbon X có công thức phân tử C 6 H 12 , biết X không làm mất màu dung dịch brom, còn khi tác dụng với brom khan chỉ thu được 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. X là chất nào dưới đây?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải: