Kiểm tra: Toán

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Do a > b nên a + c > b + c, suy ra đáp án đúng là: A B sai vì với a = 2, b = 1, c = -1 thì ac < bc; C sai ta có thể suy ra từ giả thiết; D sai vì với a = -1, b = -2 thì a 2 < b 2
 • Câu 2:
  Bất phương trình có tập nghiệm là tập con của khi và chỉ khi:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có . . Chọn đáp án B.
 • Câu 3:
  Cặp số (x, y) thỏa mãn hệ là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có . Vậy pt có vô số nghiệm.
 • Câu 4:
  Với giá trị nào của p thì phương trình p 2 x - p = 4x - 2 vô nghiệm?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  p 2 x - p = 4x - 2 (p 2 - 4)x - p +2 = 0 Để phương trình vo nghiệm thì p 2 - 4 = 0 và p = -2
 • Câu 5:
  Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 4x + 4 > 0 là: ;
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: