Kiểm tra: Toán

Thời gian: 60 phút (60 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 2:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 3:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 4:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 5:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 6:
  Tính nguyên hàm ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 7:
  Tính tích phân ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Ta có: là hàm số lẻ và tập là tập đối xứng nên tích phân bằng 0
 • Câu 8:
  Cho . Lựa chọn phương án đúng.
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có . Vậy đáp án đúng là D.
 • Câu 9:
  Cho f(x) khả vi liên tục và f(a) = f(b)=0. Lựa chọn phương án đúng:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Vì f(a) = f(b) nên nguyên hàm F(x) phải là một hằng số; Theo công thức Newton-Laibơnit tích phân của hàm hằng bằng 0.
 • Câu 10:
  Lựa chọn phương án đúng
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Thử với từng trường hợp: +) Ta có: + ) +) Nên cả 3 phương án đều sai.
 • Câu 11:
  Tích phân: bằng:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 12:
  Cho tích phân: khi đó I có giá trị là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Đặt: Với: Đặt:
 • Câu 13:
  Cho tích phân: . Khi đó tính I được kết quả là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có: .
 • Câu 14:
  Tính tích phân ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có:
 • Câu 15:
  Tính tích phân ta được kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có: là hàm số lẻ, đoạn là tập đối xứng nên tích phân bằng 0
 • Câu 16:
  Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=a0xn+a1xn-1+...+an (a00, n)
  thì F(x)(n+2) bằng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Một nguyên hàm của hàm số f(x)=1-x2+1-x41-x2 là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Xét đẳng thức F'(x)=f(x) x(a, b) (f(x) và F(x) xác định trong khoảng (a, b)). Mệnh đề nào sau đây sai ?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Câu nào sau đây sai ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Không có công thức tổng quát để tính tích các nguyên hàm nên C sai.
 • Câu 20:
  Một nguyên hàm của hàm số f(x)=x2-1x2+cot2x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Bằng cách tính đạo hàm của F(x)=1+cos2x1-cos2x suy ra một nguyên hàm của hàm số f(x)=-2cosxsin3x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Nguyên hàm của f(x)=tan2x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Trong ba hàm số:
  I. f(x)=1-x2+1-x41-x2II. g(x)=e3x+1ex+1III. h(x)=x5+x3+21+x2
  hàm số nào có nguyên hàm là : x44+2arctanx+C ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Hàm số F(x)=14ln4x+C là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Nguyên hàm của y=x41+x2 là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Trong ba hàm số:
  I. f(x)=ex(1-e-x)II. g(x)=ex2+e-xcos2xIII. h(x)=2ax+x
  hàm số nào có nguyên hàm là: 2ex+tanx+c
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Cho hàm số f(x)=sinxcos3x, nguyên hàm của f(x) bằng 0 khi x = 0 là hàm số nào trong các hàm số sau đây ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Nếu F(x)=ax2+bx+ce-x là một nguyên hàm của hàm số f(x)=-2x2+7x-4e-x thì (a, b, c) là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có F'(x)=2ax+be-x-e-x(ax2+bx+c)=-ax2+(2a-b)x+b-ce-x
  Để F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F'(x) = f(x) với mọi x
  -a=-22a-b=7b-c=-4a=2b=-3c=1
  Chọn A
 • Câu 29:
  Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số
  f(x)=1+2x+3x2+...+nxn-1 sao cho F(0) = 0.
  F(x) là hàm số nào trong các hàm số sau?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F(x)=x+x2+x3+...+xn+C.
  Vì F(0) = 0 nên tao có C = 0, suy ra
  F(x)=x+x2+x3+...+xn.x+x2+x3+...+xn=x.1-xn1-x
  Chọn D
 • Câu 30:
  F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=sin2x.cos5x.
  Biết F(0) = 0 thì F(x) bằng :
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  sin2x.cos5x=12(sin7x-sin3x) F(x)=-cos7x14+cos3x6+CF(0)=0 0=-114+16+CC=-221F(x)=-cos7x14+cos3x6-221
  Chọn B
 • Câu 31:
  Nguyên hàm của hàm số f(x)=sin3xcos4x là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có: f(x)=sin3xcos4x=sin2xsinxcos4x=1-cos2xsinxcos4x
  Vậy f(x)=1-cos2xsinxcos4x=cos4xsinx-cos6xsinx
  F(x)=-15cos5x+17cos7x+C
  Chọn D
 • Câu 32:
  Gọi F(x) là một nguyện hàm của f(x)=sin4x.
  Đẳng thức nào sau đây sai ?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ta có f(x)=sin4x=sin2x2=1-cos2x22=14+14cos22x-12cos2x
  cos22x=1+cos4x2 nên
  F(x)=38x+132sin4x-14sin2x+C
  Chọn E
 • Câu 33:
  Nếu F(x)=4sinx+4x+5ex+1 là một nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) - f(x) là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  F(x)=4sinx+4x+5ex+1 F'(x)=4cosx+4ex+4x+5ex=4cosx+4x+9ex
  Vậy  F(x)-f(x)==4sinx+4x+5ex+1-4cosx+4x+9ex=4sinx-4cosx-4ex+1=4sinx-cosx-ex+1
  Chọn B
 • Câu 34:
  Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=4cos2x thì f(x) - F(x) là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Nếu f(x)=4cos2x thì F(x)=4tanxf(x)-F(x)=4cos2x-4tanx
  Chọn E
 • Câu 35:
  Cho hàm số f(x)=xex.
  Nếu nguyên hàm của f(x) là F(x)=ax+bex thì hiệu a - 2b bằng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  F(x)=ax+bexF'(x)=exax+a+b. Để F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F'(x) = f(x)
  a=1a+b=0a=1 và b=-1
  Vậy a - 2b = 3
  Chọn C
 • Câu 36:
  Trong ba tích phân sau:
  I. 123x3+xx2dxII. 12x-12dxIII. 0π/22sinx+cosxdx
  tích phân nào có giá trị 13 ?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 37:
  Đặt I=01e2x-πsinπxdx thì tính được I bằng:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 38:
  Đặt I=-π/2π/2sinxdx thì tính được I bằng:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 39:
  Giá trị của I=-32x2+x-2dx bằng:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 40:
  Trong ba mệnh đề sau:
  I) 0π/2dx4+3cos2xπ8II) 0π/2dx4+3cos2xπ14III) 0π/2dx4+3cos2x>π18
  Tìm mệnh đề sai :
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 41:
  Cho I=0π/2sin2xdx  và J=0π/2sinxdx
  Bất đẳng thức nào sau đây nghiệm đúng ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 42:
  Cho I=0π/2dx5-2cos2x. Xét các mệnh đề sau:
  I. Giá trị lớn nhất của I là π6
  II. Giá trị nhỏ nhất của I là π10
  III. I chỉ có một giá trị nhỏ nhất mà thôi
  Mệnh đề đúng là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 43:
  Đặt I=03x3x2+1dx thì kết quả tính I là :
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 44:
  Trong ba tích phân sau, tích phân nào có giá trị bằng ln2 ?
  I) I=0-1x2.e-x3dxII) J=0elnxxdxIII) K=0π/2ecosxsinxdx
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 45:
  Kết quả đúng của I=0π/21+sinx3cosxdx là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 46:
  Kết quả của I=012xdx1+x2 là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 47:
  Kết quả đúng của I=01x2dx4-x2 là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 48:
  Đặt I=12x2-1xdx thì kết quả tính I là :
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 49:
  Đặt I=01dx1+x23. Tìm kết quả sai :
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 50:
  Tính I=01xe2xdx thì kết quả đúng là :
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 51:
  Khi tính I=0π/2(x+1)sinxdx, trong các kết quả sau, kết quả nào sai ?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 52:
  Khi tính tích phân dxxlnx, một học sinh lập luận qua các bước sau :
  I) Áp dụng phương pháo tính tích phân từng phần, ta đặt:
  u=1lnx và dv=dxx
  II) Do cách đặt đó ta suy ra du=-dxxln2x và v=lnx
  III) Từ đó suy ra dxxlnx=1+dxxlnx  (Vô lí !)
  Lập luận trên sai ở bước nào ?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 53:
  Kết quả đúng của I=01/2arcsinxdx là :
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 54:
  Kết quả nào sau đây ghi lại giá trị của I=01x3arctanxdx ?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 55:
  Trong ba tích phân sau, tích phân nào có giá trị π24-2 ?
  I)  I=01xe2xdxII)  J=0πxsinxdxIII)  K=0π/2x2cosxdx
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 56:
  Cho tích phân  I=0π/2cosnxdx (n , n2)
  Kết quả của nIn-(n-1)In-2 là bao nhiêu ?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 57:
  Đặt  In=0π/ntannxdx (n=0, 1, 2,... )
  Công thức truy hồi của In là :
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 58:
  Kết quả của  I=02asin5xdx  bằng:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 59:
  Nếu f(x) là hàm liên tục trên [a, b] thì hiệu π20πf(sinx)dx -0πxf(sinx)dx là :
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 60:
  Kết quả của I=012xdx1+x2 là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: