Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 30 phút (30 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Học thuyết tiến hoá của Đacuyn được đưa ra vào thế kỉ
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Năm 1958 - 1959, Đacuyn công bố học thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên và công trình "Nguồn gốc các loài" giải thích sự hình thành các loài bằng con đường chọn lọc tự nhiên.
 • Câu 2:
  Theo quan điểm hiện đại, tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Dựa vào Sách thí điểm, Ban KHXH-NV, môn Sinh, lớp 12, phần VI, chương 1, bài 15, trang 65.
 • Câu 3:
  Tiến hóa nhỏ khác tiến hóa lớn ở điểm căn bản nào?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Nói chung, tần số alen ở 1 quần thể trong tự nhiên sẽ biến đổi nhanh nhất bị tác động của:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Theo quan niệm hiện đại, thì CLTN tác động vào tổ ong mật sẽ dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Theo quan niệm hiện đại, thì trong 1 tổ ong mật CLTN sẽ tác động vào:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Đối với sự tồn tại của cả tổ ong mật, thì nhiệm vụ của ong đực là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Một tổ ong mật thường được xem là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Nhân tố chủ đạo trong tiến hóa nhỏ là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Theo quan niệm của học thuyết tiến hóa hiện đại, các nhân tố tiến hóa gồm:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Nguyên liệu thứ cấp của tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp, thì nguồn nguyên liệu tiến hóa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Khi nào có thể nói quần thể đang tiến hóa?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Đặc điểm của tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô) là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Nền tảng của học thuyết tiến hóa hiện đại là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Thuyết tiến hóa hiện đại hình thành vào:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Nếu theo quan niệm của Đacuyn, loài hươu cao cổ có chân cao, cổ dài là vì:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Chọn lọc nhân tạo khác chọn lọc tự nhiên chủ yếu về:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Theo Đacuyn, quá trình chọn lọc nhân tạo có nội dung là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Theo Đacuyn, vật nuôi và cây trồng có đặc điểm nổi bật là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Đacuyn gọi biến dị cá thể là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Giả thuyết hình thành loài theo con đường phân li của Đacuyn chịu ảnh hưởng chính của:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Thuyết tiến hóa Đacuyn công bố lần đầu tiên vào năm nào?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Đacuyn (Charles Robert Darwin) được người đời sau nhắc đến chủ yếu nhờ công lao về:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Cống hiến quan trọng nhất của học thuyết Lamac là quan điểm:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Định luật "sử dụng cơ quan" theo Lamac có thể phát biểu là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Người đầu tiên xây dựng học thuyết có hệ thống về tiến hóa của sinh giới là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Tác giả thuyết tiến hóa trung tính là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Đói với sự tồn tại của cả tổ ong mật, thì nhiệm vụ chính của ong chúa là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Đơn vị tiến hóa cơ sở không thể là cá thể sinh vật vì:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: