Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 60 phút (60 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Đacuyn đã giải thích sự tiến hóa hình thành nên các loài sinh vật trên Trái đất như thế nào?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Đacuyn là người đầu tiên đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về sự tiến hóa hình thành các loài sinh vật từ loài tổ tiên bằng cơ chế CLTN. Ông cho rằng, các loài trên Trái Đất đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung.
 • Câu 2:
  Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống cây trồng vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống cây trồng vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo.
 • Câu 3:
  Học thuyết có hệ thống về sự tiến hoá của sinh giới do ai đưa ra đầu tiên?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Lamac, nhà Sinh học người Pháp (1744 - 1829) đã công bố học thuyết tiến hóa đầu tiên vào năm 1809
 • Câu 4:
  Trong thuyết tiến hoá tổng hợp, tiến hoá..........(L: lớn;N: nhỏ) là quá trình hình thành ...........(M: loài mới;P: các nhóm phân loại trên loài), diễn ra............(Q: trên quy mô rộng lớn;T: trong phạm vi phân bố tương đối hẹp) và trong thời gian lịch sử tương đối ngắn
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Trong thuyết tiến hoá tổng hợp, tiến hoá nhỏ là quá trình hình thành loài mới, diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp và trong thời gian lịch sử tương đối ngắn
 • Câu 5:
  Các nhân tố tiến hoá bao gồm:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Nhân tố làm thay đổi tần số kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số alen của quần thể là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Giao phối không ngẫu nhiên (hay giao phối có chọn lọc) không làm thay đổi tần số alen của quần thể mà chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen.
 • Câu 7:
  Theo quan điểm của Đacuyn, thực chất của chọn lọc tự nhiên là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dưới tác động của CLTN, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản tốt hơn các cá thể khác thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể.
 • Câu 8:
  Lamac công bố học thuyết tiến hóa của mình vào năm
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Lamac, nhà Sinh học người Pháp (1744 - 1829) đã công bố học thuyết tiến hóa đầu tiên vào năm 1809
 • Câu 9:
  Điều nào sau đây đúng với tiến hóa nhỏ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể từ thế hệ này đến thế hệ khác kết quả dẫn đến sự hình thành loài mới.
 • Câu 10:
  Vai trò quan trọng nhất của biến động di truyền đối với tiến hóa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Nguyên nhân chính gây hiện tượng đa hình ở quần thể là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  CLTN trong tiến hóa nhỏ có thể tạo ra kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Hiện tượng "biến động di truyền" (BĐDT) khác gì với hiện tượng "thắt cổ chai quần thể" (TCC)?.
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Sự thay đổi đột ngột tần số alen gây biến động trong cấu trúc di truyền của quần thể được gọi là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Loại biến dị làm nguồn nguyên liệu cơ bản cho tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Cho gen F có: alen F' là gen trội có lợi, f là lặn gây hại, còn f1, f2... là các alen không có lợi cũng chẳng có hại cho cơ thể. Trong quần thể, tần số f1, f2... tăng ; đó là biểu hiện của:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Các nòi và các loài thường phân biệt với nhau chủ yếu bằng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Vốn gen ở quần thể không thay đổi khi:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Nói chung, tần số alen ở 1 quần thể trong tự nhiên sẽ biến đổi nhanh nhất bị tác động của:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Tiến hóa bằng đột biến trung tính có ý nghĩa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Nguyên nhân chính gây ra quá trình tiến hóa trung tính là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Quá trình tiến hóa trung tính không dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Nội dung chính của CLTN theo quan niệm hiện đại là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Trong quần thể đa hình, thì CLTN dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Theo quan niệm hiện đại, thì tại sao loài hươu có chân cao, cổ dài?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Theo quan niệm hiện đại, thì trong 1 tổ ong mật CLTN sẽ tác động vào:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Nhân tố có khả năng biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể theo xu hướng xác định là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Nhân tố có khả năng biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Theo quan niệm của học thuyết tiến hóa hiện đại, các nhân tố tiến hóa gồm:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 31:
  Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp, thì nguồn nguyên liệu tiến hóa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 32:
  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa nhỏ?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 33:
  Đặc điểm của tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô) là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 34:
  Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 35:
  Theo quan niệm hiện đại thì tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 36:
  Nền tảng của học thuyết tiến hóa hiện đại là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 37:
  Bằng cách diễn đạt hiện đại, thì phân li tính trạng theo quan niệm của Đacuyn là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 38:
  Theo Đacuyn, nhân tố chủ đạo của quá trình tiến hóa là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 39:
  Giống cây su hào là kết của chọn lọc nhân tạo từ bộ phận của cây cải dại?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 40:
  Theo Đacuyn, với cách diễn đạt hiện đại, thì CLTN xảy ra khi:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 41:
  Đối với một tôt ong mật, theo quan niệm của Đacuyn thì CLTN tác động vào:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 42:
  Theo Đacuyn, đấu tranh sinh tồn ở sinh giới diễn ra khi:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 43:
  Đacuyn gọi biến dị cá thể là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 44:
  Khi quan sát biến dị ở sinh vật, Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 45:
  Theo Đacuyn thì tất vả các loài sinh vật có nguồn gốc từ:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 46:
  Quan niệm đấu tranh sinh tồn của Đacuyn chịu ảnh hưởng chủ yếu của;
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 47:
  Đồng tác giả với Đacuyn về học thuyết CLTN là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 48:
  Nhược điểm của học thuyết tiến hóa Lamac là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 49:
  Theo Lamac, nội dung chính của quá trình tiến hóa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 50:
  Theo Lamac thì sinh vật có biến dị không, vì sao?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 51:
  Theo Lamac, tiến hóa là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 52:
  Người đầu tiên chính thức đưa ra khái niệm chọn lọc tự nhiên là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 53:
  Chọn lọc chống lại alen trội quá trình:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 54:
  Tác giả thuyết tiến hóa trung tính là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 55:
  Điểm không giống nhau giữa quan niệm của Đacuyn và quan niệm hiện đại về tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 56:
  Điểm không giống nhau giữa quan niệm của Đacuyn và quan niệm hiện đại về tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 57:
  Đói với sự tồn tại của cả tổ ong mật, thì nhiệm vụ chính của ong chúa là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 58:
  Đơn vị cơ sở của tiến hóa không thể là loài sinh vật vì:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 59:
  Đơn vị tiến hóa cơ sở không thể là cá thể sinh vật vì:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải:
 • Câu 60:
  Theo Đacuyn, cơ sở của quá trình tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn không chọn đáp án.
  Lời giải: