Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 60 phút (60 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống cây trồng vật nuôi là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống cây trồng vật nuôi là chọn lọc nhân tạo.
 • Câu 2:
  Một trong những tồn tại của học thuyết Lamac là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Một trong những tồn tại của học thuyết Lamac là: chưa hiểu cơ chế tác dụng của ngoại cảnh, không phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền.
 • Câu 3:
  Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống cây trồng vật nuôi là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống cây trồng vật nuôi là chọn lọc nhân tạo.
 • Câu 4:
  Tiến hóa nhỏ khác tiến hóa lớn ở điểm căn bản nào?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Các nhân tố tiến hoá bao gồm:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Kiểu chọn lọc ổn định có đặc tính là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Cháy từng làm huơu chạy sang bên cạnh gây sẽ gây ra:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Trong quần thể ngẫu phối, loại biến dị thường xuyên xuất hiện là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Giao phối ngẫy nhiên có thúc đẩy tiến hóa không?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhất là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Người ta gọi 1 yếu tố là nhân tố tiến hóa khi yếu tố đó:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Cho gen F có: alen F' là gen trội có lợi, f là lặn gây hại, còn f1, f2... là các alen không có lợi cũng chẳng có hại cho cơ thể. Trong quần thể, tần số f1, f2... tăng ; đó là biểu hiện của:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Nói chung, tần số alen ở 1 quần thể trong tự nhiên sẽ biến đổi nhanh nhất bị tác động của:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Thuyết tiến hóa trung tính có phủ nhận CLTN không?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Tiến hóa bằng đột biến trung tính có ý nghĩa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Quá trình tiến hóa trung tính không dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Trong các nhóm máu A, B, O và AB ở người, nhóm máu tiến hóa cao và đem lại nhiều đặc điểm tốt cho người là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Trong quần thể đa hình, thì CLTN dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Theo quan niệm hiện đại, thì tại sao loài hươu có chân cao, cổ dài?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Đối với sự tồn tại của cả tổ ong mật, thì nhiệm vụ chính của ong thợ là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Thành phần 1 tổ ong mật đầy đủ gồm các loài cá thể là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Nhân tố chủ đạo trong tiến hóa nhỏ là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Nhân tố có khả năng biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể theo xu hướng xác định là:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Theo quan niệm của học thuyết tiến hóa hiện đại, các nhân tố tiến hóa gồm:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp, thì nguồn nguyên liệu tiến hóa là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Khi nào có thể nói quần thể đang tiến hóa?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Đặc điểm của tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô) là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Theo quan niệm hiện đại thì tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Thuyết tiến hóa hiện đại hình thành vào:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 31:
  Theo Đacuyn, hình thành loài mới diễn ra theo con đường:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 32:
  Một trong các điểm kháu nhau chính giữa học thuyết Lamac với học thuyết Đacuyn là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 33:
  Theo Đacuyn, với cách diễn đạt ngày nay, thì cấp độ chủ yếu tác động của CLTN là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 34:
  Đóng góp chính của học thuyết Đacuyn gồm:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 35:
  Nếu theo quan niệm của Đacuyn, loài hươu cao cổ có chân cao, cổ dài là vì:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 36:
  Chọn lọc nhân tạo khác chọn lọc tự nhiên chủ yếu về:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 37:
  Giống cây su hào là kết của chọn lọc nhân tạo từ bộ phận của cây cải dại?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 38:
  Nguyên nhân chủ yếu làm vật nuôi cây trồng thích nghi với nhu cầu con người, theo Đacuyn là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 39:
  Theo Đacuyn, với cách diễn đạt hiện đại, thì CLTN xảy ra khi:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 40:
  Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên dựa trên cơ sở là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 41:
  Theo cách diễn đạt ngày nay, Đacuyn quan niệm chọn lọc tự nhiên là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 42:
  Theo Đacuyn, đấu tranh sinh tồn là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 43:
  Đối với một tôt ong mật, theo quan niệm của Đacuyn thì CLTN tác động vào:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 44:
  Quan niệm nào sau đây về biến dị của Đacuyn?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 45:
  Quan niệm nào dưới đây về tiến hóa (TH) là của Đacuyn?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 46:
  Nhược điểm của học thuyết tiến hóa Lamac là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 47:
  Ngày nay, ta gọi biến dị do thay đổi tập quán hoạt động cơ quan là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 48:
  Định luật "sử dụng cơ quan" theo Lamac có thể phát biểu là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 49:
  Theo Lamac thì sinh vật có biến dị không, vì sao?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 50:
  Quan điểm nào là của thuyết tiến hóa (TH) Lamac?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 51:
  Người đầu tiên xây dựng học thuyết có hệ thống về tiến hóa của sinh giới là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 52:
  Đặc điểm thích nghi của sinh vật do dâu mà có?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 53:
  Nguồn nguyên liệu sơ cấp cơ bản cho tiến hóa là đột biến gen vì:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 54:
  Nội dung tóm tắt của thuyết tiến hóa trung tính là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 55:
  Tác giả thuyết tiến hóa trung tính là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 56:
  Điểm không giống nhau giữa quan niệm của Đacuyn và quan niệm hiện đại về tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 57:
  Quá trình tiến hóa lớn có đặc tính là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 58:
  Đơn vị cơ sở của tiến hóa không thể là loài sinh vật vì:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 59:
  Theo Đacuyn, kết quả chính của chọn lọc tự nhiên là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 60:
  Theo quan niệm của Lamac, tính thích nghi của sinh vật do đâu mà có:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: