Kiểm tra: Vật Lý

Thời gian: 10 phút (10 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Chọn câu đúng khi phát biểu về tính chất của dòng điện xoay chiều.
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 2:
  Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng dây mắc vào U= 200V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 5,6 V. Bỏ qua mất mát năng lượng trong máy biến thế. Tính số vòng dây ở cuộn thứ cấp.
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Một khung hình vuông cạnh a= 5cm, gồm 50 vòng dây đặt trong từ trường đều có B = 0,2 T. Khung dây quay quanh trục với vận tốc 300 vòng/phút, ngay khi bắt đầu quay mặt phẳng của khung vuông góc với cảm ứng từ B. Từ thông cực đại qua khung là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  a= 5 cm S = a2 = 25 cm2 = 25.10-4 m2;N= vòng; B= 0,2T,n=300 vòng/phút; 5   vòng/sTi t= 0: B // nT thông cc đi qua khung: ϕmax= NBS= 2,5.10-2 Wb..
 • Câu 4:
  Khi nói về mắc mạch điện xoay chiều ba pha, phát biểu nào là sai?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R, một cuộn thuần cảm kháng ZL= 30Ω  và một tụ điện có dung kháng ZC= 70Ω , đặt dưới hiệu điện thế dụng U=200V. Biết công suất mạch P= 400W. Điện trở R có giá trị là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Tìm công thức tính cảm kháng ZL của cuộn dây L và dung kháng ZC của tụ điện C.
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  TRong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Wc=Wđ = 12Cu2= 12q2C=Q022C.cos2ωt=Q024C1+ cos2ωt;ω= 1LCWL= Wt =12Li2=12LQ02ω2sin2ωt= Q024C1- cos2ωt.
  Như vậy năng lượng điện trường Wđ tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường Wt tập trung ở cuộn cảm, đều biến thiên với chu kì bằng T'= 2π2ω= T2.
 • Câu 8:
  Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0<φ< 0,5π) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Vì u chậm pha so với i và độ lệch pha π2.
 • Câu 9:
  Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây thứ cấp khi để hở có giá trị là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  U2=N2N1.U1= 20V..