Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Loài sinh vật có quá trình phát triển phôi giống người nhất là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Loài sinh vật có quá trình phát triển phôi giống người nhất là Tinh tinh.
 • Câu 2:
  Ruột thừa, nếp thịt nhỏ ở khoé mắt của người được gọi là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Đặc điểm của hệ động thực vật của từng vùng phụ thuộc vào:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Đặc điểm nào sau đây ở phôi người lặp lại đặc điểm của cá?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Giả thuyết tiến hóa về quá trình hình thành tế bào nhân thực diễn ra qua một số giai đoạn: 1. Ti thể được hình thành do tế bào thực bào một vi khuẩn hiếu khí. 2. Màng tế bào nhân sơ gấp khúc vào bên trong tạo nên màng nhân bao bọc vật chất di truyền của tế bào, hình thành nên hệ thống màng lưới nội chất. 3. Vi khuẩn không bị phân hủy mà có thể sống cộng sinh bên trong tế bào và trở thành cơ quan chuyển hóa năng lượng (ti thể). Trình tự các giai đoạn hình thành tế bào nhân thực là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Số axit amin trong chuỗi hemôglôbin của tinh tinh sai khác so với người là
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Giữa người và tinh tinh không có sự sai khác về các axit amin trong chuỗi hemôglôbin.
 • Câu 7:
  Để xác định mức độ tương đồng về trình tự nuclêôtit giữa các loài, người ta thường sử dụng phương pháp:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Để xác định mức độ tương đồng về trình tự nuclêôtit giữa các loài, người ta thường sử dụng phương pháp lai phân tử
 • Câu 8:
  Phương pháp lai phân tử là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Phương pháp lai phân tử là lai các phân tử ADN của các loài với nhau và đánh giá mức độ tương đồng qua khả năng bắt cặp bổ sung giữa các sợi ADN đơn thuộc 2 loài khác nhau
 • Câu 9:
  Phép lai phân tử cho phép xác định:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Giả thuyết tiến hóa về quá trình hình thành tế bào nhân thực diễn ra qua một số giai đoạn: 1. Ti thể được hình thành do tế bào thực bào một vi khuẩn hiếu khí. 2. Màng tế bào nhân sơ gấp khúc vào bên trong tạo nên màng nhân bao bọc vật chất di truyền của tế bào, hình thành nên hệ thống màng lưới nội chất. 3. Vi khuẩn không bị phân hủy mà có thể sống cộng sinh bên trong tế bào và trở thành cơ quan chuyển hóa năng lượng (ti thể). Trình tự các giai đoạn hình thành tế bào nhân thực là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Đặc điểm của mã di truyền được xem như bằng chứng phân tử chứng minh mọi sinh vật trên Trái đất đều có chung một nguồn gốc đó là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Đặc điểm của mã di truyền được xem như bằng chứng phân tử chứng minh mọi sinh vật trên Trái đất đều có chung một nguồn gốc đó là tính phổ biến của thông tin di truyền ở tất cả các loài đều được mã hóa theo nguyên tắc chung. Ví dụ: bộ ba ATT trong mã di truyền ở virut cho tới con người đều mã hóa lơxin.
 • Câu 12:
  Học thuyết tế bào cho biết vấn đề gì?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Học thuyết tế bào cho biết tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động-thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
 • Câu 13:
  Học thuyết tế bào ra đời nhờ công trình nghiên cứu của:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Học thuyết tế bào ra đời nhờ công trình nghiên cứu của Slây-đơ (1838) và Svan (1839).
 • Câu 14:
  Khẳng định nào dưới đây đúng nhất trong việc xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Những loài có quan hệ họ hàng càng gần gũi thì trình tự các axit amin hay trình tự nuclêôtit có xu hướng giống nhau và ngược lại vì các loài mới tách ra từ một tổ tiên chung nên CLTN chưa đủ thời gian để phân hóa tạo nên sự khác biệt lớn về cấu trúc phân tử.
 • Câu 15:
  Các loài sinh vật giống nhau nhiều hơn, hay khác nhau nhiều hơn?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Các loài sinh vật khác nhau nhiều hơn vì ADN của các loài khác nhau ở số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các loại nuclêôtit.