Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Loài sinh vật có quá trình phát triển phôi giống người nhất là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Loài sinh vật có quá trình phát triển phôi giống người nhất là Tinh tinh.
 • Câu 2:
  Giả thuyết tiến hóa về quá trình hình thành tế bào nhân thực diễn ra qua một số giai đoạn: 1. Ti thể được hình thành do tế bào thực bào một vi khuẩn hiếu khí. 2. Màng tế bào nhân sơ gấp khúc vào bên trong tạo nên màng nhân bao bọc vật chất di truyền của tế bào, hình thành nên hệ thống màng lưới nội chất. 3. Vi khuẩn không bị phân hủy mà có thể sống cộng sinh bên trong tế bào và trở thành cơ quan chuyển hóa năng lượng (ti thể). Trình tự các giai đoạn hình thành tế bào nhân thực là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Quần xã tiên phong chiếm lĩnh đảo đại dương thường là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Ở đảo đại dương, nhóm động vật có số loại nhiều nhất là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Hai đảo đại dương rất xa nhau nhưng khí hậu giống nhau sẽ:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Ví dụ về đảo đại dương là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Vì sao hiện nay chỉ ở Châu Úc ( Ôxtơrâylia) mới có thú mỏ vịt và thú có túi (gấu túi, kănguru .v.v)?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Hệ động vật và thực vật của mỗi châu lục phụ thuộc vào:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Hệ động vật và thực vật của mỗi châu lục phụ thuộc vào:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Châu ÂU và châu Mĩ hiện tại cách nhau rất xa, nhưng hệ động vật và thực vật có nhiều loài tiêu biến giống nhau vì:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Theo thuyết trôi dạt lục địa. Vùng Cổ bắc (trước kia) gồm phần lục địa (hiện nay) là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Bằng chứng đại lí - sinh học về tiến hóa dẫn đến kết luận quan trọng là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Nhân tố nào quyết định tính đặc hữu của hệ sinh vật của mỗi vùng là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Đảo lục địa ví dụ như:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Bằng chứng địa lí - sinh học dựa vào sự giống nhau và phân bố của các loài sinh vật về mặt:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: