Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống cây trồng vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống cây trồng vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo.
 • Câu 2:
  Học thuyết có hệ thống về sự tiến hoá của sinh giới do ai đưa ra đầu tiên?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Lamac, nhà Sinh học người Pháp (1744 - 1829) đã công bố học thuyết tiến hóa đầu tiên vào năm 1809
 • Câu 3:
  Lamac công bố học thuyết tiến hóa của mình vào năm
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Lamac, nhà Sinh học người Pháp (1744 - 1829) đã công bố học thuyết tiến hóa đầu tiên vào năm 1809
 • Câu 4:
  Kết quả của chọn lọc tự nhiên là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Giống cây cải bắp là kết quả chọn lọc nhân tạo từ bộ phận nào của cây cải dại?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Giống cây su hào là kết của chọn lọc nhân tạo từ bộ phận của cây cải dại?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Một con báo lao vào đàn nai vồ mồi, thì động vật nào đại diện cho tự nhiên chọn lọc đối tượng, nếu theo Đacuyn?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Theo Đacuyn, đấu tranh sinh tồn là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Đacuyn gọi biến dị cá thể là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Quan niệm nào sau đây về biến dị của Đacuyn?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Quan niệm nào dưới đây về tiến hóa (TH) là của Đacuyn?
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Định luật "sử dụng cơ quan" theo Lamac có thể phát biểu là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Quan điểm thuộc thuyết tiến hóa (TH) của Đacuyn là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Theo Lamac, tiến hóa là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Theo Đacuyn, cơ sở của quá trình tiến hóa là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: