Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 30 phút (30 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Các nhân tố sinh thái vô sinh không bị chi phối bởi:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Các nhân tố sinh thái vô sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên gọi là nhân tố không phụ thuộc mật độ.
 • Câu 2:
  Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào bài quần thể phần trạng thái cân bằng của quần thể.
 • Câu 3:
  Số lượng cá thể trong quần thể có xu hướng ổn định là do:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào bài quần thể, phần khái niệm và trạng thái cân bằng của quần thể
 • Câu 4:
  Kết quả của diễn thế sinh thái là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Ứng dụng của việc nghiên cứu diễn thế là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Xu hướng chung của diễn thế nguyên sinh là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Quan hệ dinh dưỡng của các nhóm loài, các cá thể trong quần xã được chia thành các nhóm:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng là
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Trong số các loài sinh vật, nhóm loài đóng vai trò quan trọng nhất trong diễn thế là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Kết quả của diễn thế sinh thái là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Ở một khu rừng, người ta đặt bẫy lần thứ nhất bắt được 57 con nai, đánh dấu rồi thả, lần thứ hai được 18 con trong đó có 2 con đã đánh dấu. Số lượng cá thể nai tính theo phép chọn mẫu ngẫu nhiên là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Goi N = số cá thể của quần thể, M = số cá thể bắt lần 1, C = số cá thể bắt lần 2, R = số cá thể ở lần 1 bị bắt ở lần 2. Biểu thức Seber ước tính kích thước quần thể là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Khi nói về chỉ số sinh thái ở diễn thế sinh thái, câu sai là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Quần thể bò rừng phát triển mạnh, ăn và phá nhiều cỏ cây làm rừng tàn lụi. Nhân tố gây diễn thế này thuộc loại:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Đặc điểm chính của quần xã đỉnh cực là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Diễn thế nguyên sinh thường dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Núi lở lấp đầy một hồ nước ngọt sát đấy. Sau một thời gian, cỏ cây mọc lên, dần trở thành một khu rừng nhỏ ngay trên chỗ trước kia là hệ sinh thái nước đứng. Đó là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Mỗi diễn thế sinh thái có thể được xem là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Tháp sinh thái có dạng chuẩn khi:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Trong biểu đồ tháp sinh thái, trục hoành biểu diễn:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Cấu trúc lưới thức ăn càng phức tạp khi:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Người, sán dây, hổ, bò, hươu, báo có thể xếp chung vào nhóm:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Trong chuỗi thức ăn: Cỏ Hươu Hổ, thì Hươu là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Các chuỗi thức ăn trong tự nhiên được quy ước chia thành:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Trạng thái ổn định lâu dài ở một quần xã được gọi là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Trong quan hệ kí sinh - vật chủ, thì loài nào có kích thước lớn hơn hẳn?
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Cây kiến có loại cá phình to trong có khoang mà kiến rất thích làm tổ, thức ăn kiến tha về là nguồn phân bón bổ sung cho cây. Quan hệ này giữa kiến và cây kiến là dạng:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Tháp sinh thái dạng ngược (đỉnh ở dưới) thường gặp ở quan hệ:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Loại diễn thế sinh thái xảy ra trên môi trường không có quần xã hay có số sinh vật không đáng kể được gọi là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải: