Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Trong giai đoạn tiến hoá hoá học đã có:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào bài sự phát sinh sự sống trên mảnh đất phần tiến hóa hóa học
 • Câu 2:
  Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học đã được chứng minh bằng công trình thực nghiệm:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào bài sự phát sinh sự sống trên quả đất
 • Câu 3:
  Loài sinh sản càng nhanh thì tốc độ tiến hóa càng nhanh vì:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống hoàn thành câu sau: Loài nào phân bố càng rộng thì loài đó càng có nhiều cơ hội được phân bố thành nhiều quần thể ... do vậy tốc độ tiến hóa xảy ra càng nhanh.
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Loài nào phân bố càng rộng thì loài đó càng có nhiều cơ hội được phân bố thành nhiều quần thể cách li địa lí do vậy tốc độ tiến hóa xảy ra càng nhanh.
 • Câu 5:
  Yếu tố nào dưới đây không giúp tốc độ hình thành loài nhanh hơn?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào Sách thí điểm - Ban KHTN môn Sinh học lớp 12, phần Sáu, chương II, bài 43, trang 158.
 • Câu 6:
  Theo quan niệm sinh học phân tử và sinh học phát triển hiện đại, thì dạng đột biến dễ dẫn đến hình thành loài mới là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Tiến hóa kiến định (kiến định sinh học) biểu hiện ở:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Tiến bộ sinh học biểu hiện ở dấu hiệu:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Tiến bộ sinh học biểu hiện ở dấu hiệu:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Phức tạp hóa, nâng cao tổ chức cơ thể là hướng tiến hóa chủ yếu của:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Chiều hướng tiến hóa chung của toàn sinh giới là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Nguyên nhân dây ra sự tiến hóa theo hướng đơn giản hóa cấu tạo cơ thể là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Chiều hướng cơ bản của tiến hóa lớn là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Trong lịch sử sinh giới, sau mỗi lần tuyệt chủng hàng loạt thường có sự bùng nổ tạo thành loài mới, vì:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Phân li tính trạng trong tiến hóa lớn biểu hiện ở hiện tượng:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: