Kiểm tra: Hóa học

Thời gian: 15 phút (15 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Khi nung kali đicromat với lưu huỳnh thì tạo ra crom (III) oxit và một muối của kali có thể tạo thành với muối của bari một chất kết tủa không tan trong các axit. Kết tủa đó là
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Phương trình phản ứng:
 • Câu 2:
  Phương pháp thực tế dùng để điều chế CuSO 4 từ cách nào sau đây?
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Trong thực tế để điều chế CuSO 4 người ta hòa tan Cu bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng với sự có mặt O 2 (sục không khí). Phương trình phản ứng: Cu + 0,5O 2 + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O
 • Câu 3:
  Malakit có công thức hóa học là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Quặng malakit dùng để điều chế Cu có công thức là CuCO 3 .Cu(OH) 2 .
 • Câu 4:
  Khi cho 11,2 gam Fe tác dụng với Cl 2 dư thu được m 1 gam muối, còn nếu cho 11,2 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được m 2 gam muối. So sánh thấy
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Đốt một kim loại trong khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo cần dùng là 6,72 lít (đktc). Muối clorua là
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Hợp kim Fe – Zn có cấu tạo tinh thể dung dịch rắn. Hoà tan 1,165 gam hợp kim này bằng dung dịch axit HCl dư thoát ra 448 ml khí hidro (đktc). Thành phần % của hợp kim là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  Có phản ứng hoá học: Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu Để có sản phẩm là 0,1 mol Cu thì khối lượng sắt tham gia phản ứng là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Cho hỗn hợp bột gồm Mg và Fe vào dung dịch CuSO 4 . Lấy dung dịch A thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được chỉ chứa một hidroxit kim loại. Cation kim loại có trong dung dịch A là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Có ba lọ đựng ba hỗn hợp Fe + FeO; Fe + Fe 2 O 3 và FeO + Fe 2 O 3 . Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4 quan sát thấy hiện tượng gì?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO 3 loãng thu được V lít (đktc) khi NO duy nhất. V bằng:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Tên của các quặng chứa FeCO 3, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeS 2 lần lượt là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 13:
  Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO 3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất (đktc). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt bằng
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Câu nào đưới đây không đúng?
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Khi nung kali đicromat với lưu huỳnh thì tạo ra crom (III) oxit và một muối của kali có thể tạo thành với muối của bari một chất kết tủa không tan trong các axit. Kết tủa đó là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: