Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 30 phút (30 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Ở chim, sự cạnh tranh giành nơi làm tổ ảnh hưởng tới:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Ở chim, sự cạnh tranh giành nơi làm tổ ảnh hưởng tới hả năng sinh sản và nở trứng.
 • Câu 2:
  Trong tự nhiên, khi quần thể chỉ còn một số cá thể sống sót thì khả năng nào sẽ xảy ra nhiều nhất?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
  Dựa vào bài quần thể phần sự biến động số lượng cá thể của quần thể.
 • Câu 3:
  Kết quả của diễn thế sinh thái là
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Ứng dụng của việc nghiên cứu diễn thế là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Các muối nitơ để thực vật hấp thụ được hình thành trong tự nhiên bằng con đường:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 6:
  Chọn từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể dẫn đến hiện tượng ...(A)... ở thực vật và hiện tượng động vật cùng loài ...(B)... lẫn nhau".
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 7:
  "Biến động xảy ra do những thay đổi có chu kì của điều kiện môi trường". Đây là khái niệm:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 8:
  Cho chuỗi thức ăn sau: Lúa châu chất ếch rắn đại bàng vi sinh vật. Tiêu diệt mắt xích nào sẽ gây hậu quả lớn nhất?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 9:
  Hệ sinh thái bao gồm:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 10:
  Các muối nitơ để thực vật hấp thụ được hình thành trong tự nhiên bằng con đường:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 11:
  Thành phần sinh vật của khu sinh học nước mặn chủ yếu là:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 12:
  Được coi là "lá phổi xanh" của Trái đất, góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất... và là nơi tập trung số lượng sinh vật cao nhất đó là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
  Rừng rậm nhiệt đới được coi là "lá phổi xanh" của Trái đất, góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất... và là nơi tập trung số lượng sinh vật cao nhất.
 • Câu 13:
  Khu sinh học nước mặn cung cấp nhiều tài nguyên quý giá và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu của Trái đất vì:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 14:
  Đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước trên mặt đất, đặc biệt là việc tích nước cho các mạch nước ngầm trong lòng đất là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 15:
  Các khu sinh học dưới nước bao gồm
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 16:
  Lớp vỏ của Trái đất gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của Trái đất là
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 17:
  Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của rừng mưa nhiệt đới?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 18:
  Độ đa dạng sinh học lớn nhất thuộc về:
  Đáp án đúng là d.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 19:
  Thú tiêu biểu của đồng cỏ nhiệt đới là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 20:
  Thú tiêu biểu của đồng rêu ôn đới ( tundra) là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 21:
  Hệ sinh thái sa mạc có đặc điểm là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 22:
  Diễn thế thứ sinh thường dẫn đến kết quả là:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 23:
  Trong một biểu đồ tháp sinh thái, trục tung biểu hiện:
  Đáp án đúng là e.
  Bạn đã chọn đáp án e. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 24:
  Trong chuỗi thức ăn: Cỏ Hươu Hổ, thì Hươu là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 25:
  Trong chuỗi thức ăn: Cỏ Hươu Hổ, thì cỏ là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 26:
  Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng vì ong cái có tập tính đẻ trứng vào ấu trùng sâu qua máng đẻ. Đó là đấu tranh dựa vào:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 27:
  Gọi D = độ phong phú, N = tổng số cá thể của quần xã, Ni = số cá thể quần thể i; thì ta tính độ phong phú loài i bằng:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 28:
  Quần thể chủ chốt của 1 quần xã có đặc tính là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 29:
  Cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể thực chất là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 30:
  Đặc tính của biến động chu kì là:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án d. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: