Kiểm tra: Sinh học

Thời gian: 5 phút (5 câu hỏi)


 • Câu 1:
  Hãy kể tên những tác nhân không gây ra hướng hoá ở thực vật?
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 2:
  Trồng cây bên bờ ao, sau một thời gian sẽ có hiện tượng:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 3:
  Hướng động ở cây có liên quan tới:
  Đáp án đúng là c.
  Bạn đã chọn đáp án b. Đây là đáp án sai.
  Lời giải:
 • Câu 4:
  Kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả là vai trò của:
  Đáp án đúng là a.
  Bạn đã chọn đáp án a. Đây là đáp án đúng.
  Lời giải:
 • Câu 5:
  Ở thực vật, khi pitohoocmôn kích thích sự chín của quả là:
  Đáp án đúng là b.
  Bạn đã chọn đáp án c. Đây là đáp án sai.
  Lời giải: